Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng 11 viên chức kế toán năm 2020

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng 11 viên chức kế toán năm 2020. Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/05/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng; Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

Triển khai Kế hoạch số 413/KH-HĐTDVC ngày 28/4/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng thông báo tuyển dụng như sau:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng 11 viên chức kế toán năm 2020
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng 11 viên chức kế toán năm 2020

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Điều kiện dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển thể hiện lý lịch rõ ràng; năng lực, trình độ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

– Đối tượng không được tham gia dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Vị trí việc làm, nhu cầu tuyển dụng và điều kiện dự tuyển theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp

Theo phụ lục đính kèm.

II. Phạm vi, hình thức và nội dung tuyển dụng

1. Phạm vi tuyển dụng: Tuyển dụng viên chức đối với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển: Căn cứ trên Phiếu đăng ký dự tuyển và kết quả sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn.

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút.

3. Nội dung phỏng vấn

– Kiến thức chung: gồm 2 câu hỏi (mỗi câu 25 điểm); nội dung về Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn liên quan về Luật Viên chức.

– Chuyên môn nghiệp vụ: gồm 2 câu hỏi (mỗi câu 25 điểm); nội dung về các văn bản liên quan đến 07 vị trí tuyển dụng:

+ Phân tích kiểm nghiệm hóa lý;

+ Chứng nhận VietGAP Trồng trọt;

+ Kiểm định phương tiện đo về dung tích;

+ Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; ứng dụng công nghệ;

+ Kế toán;

+ Dịch vụ khách hàng;

+ Văn thư, lưu trữ.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu tại phụ lục kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ, kèm theo thông báo này).

2. Lệ phí xét tuyển

Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/ thí sinh (Căn cứ theo quy định hiện hành tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tuyển và phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

3. Thời gian nhận hồ sơ

Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 05/6/2020.

4. Địa điểm nhận hồ sơ

Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng (Tầng 9, Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại: 02633.821.377) trong giờ hành chính.

Lưu ý:

– Khi đến đăng ký, người dự tuyển nhớ mang theo bản chính văn bằng, chứng chỉ liên quan để đối chiếu và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Trường hợp người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức nộp giấy chứng nhận ưu tiên, cụ thể:

+ Đối với các trường hợp ưu tiên là con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động có giấy chứng nhận của Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện trở lên xác nhận kèm theo thẻ hoặc Quyết định cho hưởng chế độ (bản phô tô công chứng);

+ Đối với trường hợp ưu tiên là người dân tộc thiểu số: Trong trường hợp giấy khai sinh của thí sinh không ghi rõ thành phần dân tộc thì phải bổ sung bản chụp sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân của thí sinh đăng ký dự tuyển để xác định;

+ Đối với các trường hợp ưu tiên khác: Nộp bản sao giấy chứng nhận ưu tiên như quyết định xuất ngũ, hoàn thành nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân…

Các giấy tờ ưu tiên phải nộp trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ; nếu quá thời hạn trên Hội đồng sẽ không giải quyết.

– Yêu cầu người đăng ký dự tuyển phải thường xuyên theo dõi để biết thông tin về tuyển dụng tại địa chỉ trang website của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng http://skhcn.lamdong.gov.vn./.

*****Phụ lục chi tiết như sau (bấm vào để xem ảnh cỡ lớn):

*****Tài liệu đính kèm:

– Kế hoạch tuyển dụng : 413-KH-tuyen-dung-vien-chuc-TTTĐC.signed

Nguồn tin: lamdong.gov.vn